උඩුගම් බලා යන ඔබ වෙනුවෙන්


Mr. Bhagya Thilanka
Student university of sri jayawardenepura BSc(u.g)
Experience : තෙවරසක tution අඩහැරය
Occupation : University/ College Student
Age : 23 Years old

ගිය වර ඉතා සාර්ථක ප්‍රතිඵල සහිත විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවන ප්‍රදේශයේ අපුර්වතම භෞතික විද්‍යා පන්තිය

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Online Classes via Internet 
Venue or Location
Matugama All Island  

Reference No : 005486
Last Modified : 2021-05-29 05:04:59 PM
Viewers : 52
Report this Ad

52 Views