උසස් පෙළ (දේශීය/ජාත්‍යන්තර) භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාකරන තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.


Dr. D Samarasinghe
PhD
Experience : over 20 years
Occupation : University/ College Teacher

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Advanced Level (Local) Advanced Level (Edexcel & Cambridge) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class 
Venue or Location
Kiribathgoda Ja-Ela Gampaha Kirillawala Makola Wattala Ragama 
Dehiwala Kelaniya Mount Lavinia Nawala Nugegoda Rajagiriya Polgasowita 
Wellawatte 

Reference No : 007512
Last Modified : 2023-08-22 05:17:01 PM
Viewers : 325
Report this Ad

325 Views