නිවසට පැමිණ A/L Physics උගන්වනු ලැබේ.

Mr. Lakmal Prasanna B.sc degree university of sri jayawardenepura

Homagama,
   View More
Physics induvidual or Small group classes(Matale Kandy)

Mr. Nuwan Weerakoon BSc,PGDip.in.Science Education

Matale, Alawatugoda, Kandy,
   View More
Advanced level Biology Stream

Mr. Lasitha Kariyawasam Advanced Level with 3A s

Colombo 8, Koswatta, Pita Kotte,
   View More
A/L PHYSICS Classes - Colombo

Mrs. Deepthi Pathinayaka Bachelor of Science degree holder/ National School

Nugegoda, Gangodawilla, Kotte,
   View More
Home - Visiting Tutor - Advanced Level Maths & Physics

Mr. Mufraz Ismail M.Sc & B.Sc in Engineering (Hons)

Wellawatte, Dehiwala, Kalubowila, Kohuwala, Mount Lavinia, ...
   View More
PHYSICS CLASSES

Mr. Arjuna Senanayake MSc, BSc

Homagama, Boralesgamuwa, Colombo 10, Piliyandala, Athurugiriya, ...
   View More
A/L classes

Mr. Ranjan Ragavan Bsc engineering

Colombo 6,
   View More
physics

Mr. Nuwan Weerasinghe ජාතික පාසල් ගුරුවරයෙකි..

Matara, Colombo 1, Galle,
   View More
A/L Physics English Medium

Mr. Thilina Madumal BSc Eng Hons

Battaramulla, Rajagiriya, Nugegoda, Maharagama, Nawala, ...
   View More
Physics Local, International

Mr. Radun Wickramage B. Sc. , M. Sc.

Panadura, Wadduwa, Gampola, Peradeniya, Pilimatalawa, ...
   View More
A/L Physics Theory And Paper classes (Local Syllabus)

Mr. Pragithkumar Wijeratnam BSc. Eng(HONS) UNiversity of moratuwa

Colombo 1, Colombo 2, Colombo 3, Colombo 4, Colombo 5, ...
   View More
A/L Physics 2021 and Revision

Ms. Lalani Kaluarachchi Bsc. (Hons.) in Engineering

Battaramulla, Colombo 8, Colombo 6, Ethul Kotte, Hokandara, ...
   View More
A/ L Physics 2019/ 2020

Mr. Gayan Hewage BSc. Engineering

Kaduwela,
   View More
physics (advanced level)

Mr. pasindu mithrarathna national diploma in engineering (electrical engineering)

   View More

Showing 1-17 of 224 Ads


Page: 7 of 15

Items per page: