උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ( 2021 A/L)

Mr. Raveen Hansaka
BSc in Chemistry

Kadawatha, Ganemulla, Delgoda, Kandana, Ja-Ela, ...
   View More
Advanced level chemistry classes 2021/2022(Home visits and online classes)

Mr. amila prasanna
B.Sc(hons)

Malabe, Battaramulla, Bellanwila, Boralesgamuwa, Ethul Kotte, ...
   View More

Chemistry Advanced Level

Mr. Dilip Alwis
chemistry special graduate from university of Ruhuna.

   View More
A/L CHEMISTRY TUTION INDIVIDUAL OR GROUP- ENGLISH OR SINHALA MEDIUM

Ms. Chathuri Jayasundara
BSC CHEM.SPECIAL undergraduate

Gampaha,
   View More
Chemistry/Maths/Science/English

Mr. Nuwan Wijesinghe
BSc in Engineering, MBA

All Island ,
   View More
6 months Revision A/L Physics 2017

Mr. S Priyankara
MPhil.Eng (DP), BSc.Eng. (Hons) (Moratuwa)

Gampaha, Kadawatha, Kiribathgoda, Colombo 7, Kelaniya, ...
   View More

Showing 1-10 of 240 Ads


Page: 25 of 30

Items per page: