උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ( 2021 A/L)

Mr. Raveen Hansaka
BSc in Chemistry

Kadawatha, Ganemulla, Delgoda, Kandana, Ja-Ela, ...
   View More
Advanced level chemistry classes 2021/2022(Home visits and online classes)

Mr. amila prasanna
B.Sc(hons)

Malabe, Battaramulla, Bellanwila, Boralesgamuwa, Ethul Kotte, ...
   View More
CHEMISTRY / BIOLOGY

Mr. Mahendra Wickramanayake
Bsc(Chemistry special ) M.phil(Bio Chemistry and Molecular Biology )

All Island ,
   View More
Online G.C.E. A/L Chemistry Paper Class - MCQ - Sinhala Medium

Mr. Ruwan K. Ranasinghe
Chemistry Hons Degree, MACS

All Island ,
   View More

2023 A/L Chemistry(English Medium) Grade 10,11 Science (English medium)

Mr. W B M Tharaka
B.Sc in Biological Science,M.Sc in Analytical Chemistry

Nittambuwa, Battaramulla, Veyangoda, Kadawatha,
   View More
A/L chemistry (online/individual/group classes)

Ms. Shermila Dushani
University student

Homagama,
   View More
chemistry physics sft 2021

Mr. Pradeep sanjeewa
following the Bsc

Colombo 5,
   View More
Advanced Level Chemistry Online/Home visit classes - Theory/ Revision

Mr. R.M. Lal Chulawansa
B.Sc (Hons) University of Ruhuna, Diploma in Education

Ambalangoda, Ambalangoda,
   View More
Chemistry Tuter

Mr. Hasitha Rambukwella
B.Sc in chemistry, M.Sc in Nano chemistry ,University of Peradeniya.

Colombo 7, Nugegoda, Dehiwala, Aniwatta, Asgiriya, ...
   View More
AL Chemistry individual & Group Classes

Mr. Wageesha Jayalath
BSc(sp). TPM practitioner

Avissawella, Avissawella, Avissawella, Kottawa, Homagama, ...
   View More

Showing 1-12 of 246 Ads


Page: 3 of 31

Items per page: