සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ අ.පො.ස (සා.පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා
Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
5 years Exp Experience

Tutor : Mr. Chathura Dissanayake Bsc (Accountancy & Finance) Sp. LICA, MAAT, CA
Kekirawa, Tirappane, Galenbindunuwewa, Habarana, Anuradhapura, Maradankadawala, ...
   View More
Grade 9-11 Maths # O/L Revision Classes 2019 Anuradhapura, Polonnaruwa, Dambulla, Matale
Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local)

Private (Individual) Class
Group Class
Sinhala Medium
English Medium
8 Years Experience

Tutor : Mr. Dhanushka Ekanayake Dip In Engineering-University of Moratuwa SL,AMIIESL
Anuradhapura, Minneriya, Dambulla,
   View More
Group /Individual
Advanced Level (Local)

Private (Individual) Class
Sinhala Medium
8+ years Experience

Tutor : Mr. Nishantha Perera B.Sc(Hon's) Maths University of colombo
Nugegoda, Nugegoda, Anuradhapura, Biyagama IPZ, Kiribathgoda,
   View More

Page: 1 of 4

Items per page: